BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4377/BYT-QLD
V/v cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Y tế thông báo cập nhật một sốthông tin tại các Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hànhkèm theo các Quyết định: Quyết định số 3977/QĐ-BYT ngày 18/10/2012 (Đợt 1), Quyếtđịnh số 115/QĐ-BYT ngày 11/01/2013 (Đợt 2) về việc công bố Danh mục thuốc có chứngminh tương đương sinh học.

Thông tin các thuốc được cập nhậttại Danh mục kèm theo Công văn này.

Bộ Y tế thông báo cho các đơn vịbiết./.

Nơi nhận:
- BTr. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Bảo hiểm xã hội;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;
- Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế - Bộ Công An;
- Cục Y tế giao thông vận tải - Bộ GTVT;
- Các Công ty có thuốc được đính chính;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Website của Cục QLD;
- Lưu VT, QLD (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
TH
Ứ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 4377/BYT-QLD 2014 công bố Danh mục thuốc chứng minh tương đương sinh học