VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------

Số: 4377/VPCP-KGVX

V/v: thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: Bộ Công Thương

Xét kiến nghị của Bộ Công Thương báo cáo bước đầu đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Đề án Phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 (Báo cáo số 41/BC-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Công Thương chủ trì thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Phối hợp với các Bộ, ngành tiếp tục thực hiện việc xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích sản xuất, sử dụng nhiên liệu sinh học, mạng lưới thí điểm cung cấp nhiên liệu sinh học và các mô hình thử nghiệm sản xuất dầu diesel sinh học (B5); nghiên cứu xây dựng Lộ trình bắt buộc tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, báo cáo Thủ tướng trong tháng 10 năm 2011;

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy hoạch sản xuất cồn nhiên liệu phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học;

- Xây dựng mạng lưới phân phối và tiêu thụ sản phẩm nhiên liệu sinh học trong phạm vi cả nước; xây dựng và ban hành Quy chế phân phối, sử dụng nhiên liệu sinh học;

- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, ban hành các quy chuẩn quốc gia trong sản xuất và phân phối sản phẩm nhiên liệu sinh học;

- Phối hợp với Ban Điều hành liên ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp thực hiện các đề án, dự án bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng;

- Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng kết quả cụ thể việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ hoạt động và các dự án, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện các nội dung, nhiệm vụ hoạt động và các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng;

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

- Chuẩn bị tổ chức họp Ban Điều hành liên ngành để đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ hoạt động và các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2007.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm B10, E10 và các sản phẩm nhiên liệu sinh học khác.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy hoạch vùng nguyên liệu cho từng dự án sản xuất nhiên liệu sinh học cụ thể.

4. Các Bộ, ngành liên quan tổ chức đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” gửi về Bộ Công Thương để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 10 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Các Bộ: NN&PTNN, KH&CN, TN&MT, TC, KH&ĐT, GTVT.
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: KTN, KTTH, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?