VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4378/VPCP-QHQT
V/v sửa đổi bổ sung Hiệp định về dự án Đối tác đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Phần Lan

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an.

Xét đề nghịcủa Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 1362/TTr-BKHCN ngày 16 tháng 6 năm2011) về việc trao đổi công hàm sửa đổi bổ sung Hiệp định về Dự án Đối tác đổimới sáng tạo (IPP) do Chính phủ Phần Lan tài trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêmcó ý kiến như sau:

1. Đồng ý nộidung dự thảo Công hàm trao đổi về việc sửa đổi, bổ sung Hiệp định về Dự án Đốitác đổi mới sáng tạo (IPP) giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phần Lan vớicác nội dung được nêu tại công văn trên.

2. Ủy quyềnBộ Khoa học và Công nghệ ký Công hàm trao đổi nêu trên với Đại sứ quán Phần Lantại Việt Nam.

Văn phòngChính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN,
các Vụ: TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). Hoa 16

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc