BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4379/TCT-CS
V/v: xác định giá đất tính tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời Công văn số 2248/CT-THNVDTngày 26/8/2013 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc áp dụng giá đất tính thutiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3, Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trìnhtự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giảiquyết khiếu nại về đất đai, quy định:"Điều 4. Thời điểm xác định nghĩavụ tài chính khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc xin chuyển mục đích sửdụng đất, xin giao đất hoặc thuê đất.

3. Trường hợp người sử dụng đấtnộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại cơquan nhà nước có thẩm quyền từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 trở về sau thì giá đấtáp dụng để xác định nghĩa vụ tài chính là giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnhquyết định tại thời điểm nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu cơ quan chức năng chậmlàm thủ tục hoặc hướng dẫn lập hồ sơ không đúng quy định thì người nộp hồ sơthực hiện quyền khiếu nại đối với hành vi hành chính gây chậm trễ trong việc xửlý hồ sơ; công chức, viên chức có hành vi gây chậm trễ trong việc xử lý hồ sơhoặc hướng dẫn lập hồ sơ không đúng quy định thì phải bị xử lý kỷ luật theo quyđịnh tại Điều 175 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chínhphủ về thi hành Luật Đất đai (gọi là Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ); nghĩa vụ tàichính đối với Nhà nước của người nộp hồ sơ được xác định tại thời điểm đã nộpđủ hồ sơ hợp lệ."

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyếtđịnh giao đất ở theo Luật Đất đai năm 1993. Sau đó hộ gia đình, cá nhân đã nộphồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trong thời gian từ ngày01/1/2005 đến ngày 01/3/2010 thì nghĩa vụ tài chính được xác định theo chínhsách và giá đất tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếđược biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Cục QLCS, CST;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn