BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 438/BXD –HĐXD
V/v bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Surbana International Consultants (Việt Nam).

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HồChí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1282/SKHĐT-ĐT ngày12/3/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến bổsung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Surbana International Consultants(Việt Nam). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Surbana International Consultants (Việt Nam)là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập ngày 19/12/2008 theogiấy chứng nhận đầu tư số 411043000933 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp, đểcung cấp dịch vụ thiết kế, thi công xây dựng công trình dân dụng và côngnghiệp; giám sát xây dựng; tư vấn lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng côngtrình. Đến nay, doanh nghiệp này đăng ký bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụthiết kế quy hoạch xây dựng; tư vấn lập quy hoạch xây dựng đô thị, nông thônthuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh theo quy địnhcủa Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

2. Tuy nhiên, hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh cóđiều kiện, khi hoạt động xây dựng doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lựcphù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do vậy,nếu được cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, đề nghị gửi văn bản cho cơ quannhà nước quản lý xây dựng tại địa phương được biết để theo dõi hoạt động kinhdoanh của doanh nghiệp này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch vàĐầu tư tổng hợp báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theothẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh