BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 438/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trúng thưởng xổ số, đại lý xổ số.

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được công văn của Cục thuế tỉnhĐồng Tháp phản ánh vướng mắc chính sách thuế đối với khoản thu nhập của cá nhântrúng thưởng xổ số và đại lý xổ số. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

1. Thuế TNCN đối với trúng thưởng xổ số.

Tại điểm 6.1, mục II Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân quy định: “Thunhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệuđồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộcvào số lần nhận tiền thưởng....Đối với trúng thưởng xổ số là toàn bộ giá trịtiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng nhận được trong một đợt quay thưởng chưatrừ bất cứ một khoản chi phí nào”.

Tại điểm 1.2.5, mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CPngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập cánhân quy định: “Tổ chức trả tiền thưởng cho cá nhân trúng thưởng có trách nhiệmkhấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng.Căn cứ xác định số thuế khấu trừ là phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng nhân(x) với thuế suất 10%”.

Như vậy, trường hợp người nhận tiền thưởng trúng giải đặcbiệt là 125 triệu đồng trên 02 tờ vé số trong một đợt quay thưởng sẽ có tổng sốtiền trúng thưởng là 250 triệu đồng thì thu nhập tính thuế là giá trị giảithưởng vượt trên 10 triệu đồng mà cá nhân nhận được (240 triệu đồng). Trườnghợp cá nhân chia ra 2 lần nhận tiền thưởng thì chỉ được trừ 10 triệu đồng cholần nhận tiền thưởng đầu tiên.

2. Cấp mã số thuế TNCN.

Tại điểm 1 mục I Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập cá nhânquy định: “các đối tượng nêu tại điểm 1.1 và điểm 1.2 nêu trên nếu đã đăng kýthuế và được cấp mã số thuế thì không phải đăng ký mới. Mã số thuế đã cấp đượctiếp tục sử dụng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. Cá nhâncó nhiều khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì chỉ đăng ký thuế mộtlần. Mã số thuế được sử dụng chung để khai thuế đối với tất cả các khoản thunhập.”

Căn cứ vào quy định trên đây, thì mỗi cá nhân chỉ có một mãsố thuế duy nhất và sử dụng kê khai cho tất cả các khoản thu nhập.

3. Về thủ tục xác nhận người phụ thuộc phải nuôi dưỡng vàkhấu trừ thuế đối với đại lý xổ số.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang trình Bộ Tài chính về hướng dẫnthủ tục xác nhận người phụ thuộc phải nuôi dưỡng và khấu trừ thuế đối với đạilý xổ số trong đó có những nội dung vướng mắc mà Cục thuế đã nêu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, TT-TĐ;
- Lưu: VT, TNCN Hiền

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải