THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Điện Biên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1508/BKHĐT-QLKKT ngày 17 tháng 3 năm 2014) về việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp của tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý điều chỉnh các khu công nghiệp của tỉnh Điện Biên tại Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
- Đưa ra khỏi Danh mục: Khu công nghiệp Đông Nam, diện tích 60 ha.
- Bổ sung vào Danh mục: Khu công nghiệp Tây Bắc, diện tích 55 ha.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp có trong Quy hoạch theo phương án phân kỳ đầu tư hợp lý, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thành lập khu công nghiệp theo đúng quy định pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải