VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 438/VPCP-QHQT
V/v dừng triển khai thực hiện Dự án quản lý và xử lý chất thải rắn tại tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồn vốn ODA Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Vĩnh Phúc (công văn số 170/TTr-UBND ngày 4 tháng 12 năm 2009), ý kiến củaBộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9815/BKH-KTĐN ngày 23 tháng 12 năm 2009) củaBộ Tài chính (công văn số 18356/BTC-QLN ngày 30 tháng 12 năm 2009), về việcdừng triển khai thực hiện Dự án quản lý và xử lý chất thải rắn sử dụng nguồnvốn ODA Hàn Quốc tại tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc dừng triển khai Dựán theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Ủy ban nhân dân tỉnh VĩnhPhúc rút kinh nghiệm về cách thức xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiệndự án để không làm ảnh hưởng đến các nỗ lực chung của Chính phủ về tăng cườngthu hút và hiệu quả sử dụng ODA.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, BộTài chính tiến hành các thủ tục cụ thể với các cơ quan hữu quan của Chính phủHàn Quốc về việc chấm dứt Hiệp định vay vốn Dự án. Về việc xử lý các vấn đề cụthể của Dự án, đồng ý đề nghị của Bộ Tài chính.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT CP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc