BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4383/BCT-XNK
V/v cấp C/O cho các doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Ban QLKCN/KCX/KKT;
- Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam;
- Hiệp hội Điều Việt Nam;
- Các Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực.

Trongthời gian vừa qua, một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đề nghịcấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho một số mặt hàng xuất khẩu. Vềviệc này, Bộ Công Thương hướng dẫn như sau:

1.Trường hợp các doanh nghiệp FDI tổ chức thu mua gom hàng hóa từ các nguồn khácnhau tại Việt Nam để thực hiện quyền xuất khẩu, không đúng như trong nội dungnêu trong Giấy chứng nhận đầu tư (Doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu khôngđược lập cơ sở để thu mua hàng xuất khẩu):

Theoquy định tại Điều 3, Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủquy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạtđộng liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài tại Việt Nam, quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chức mạng lướimua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu. Do vậy, Bộ Công Thương yêu cầu cáctổ chức cấp C/O không cấp C/O cho các doanh nghiệp FDI tổ chức thu mua gom hànghóa hoặc lập cơ sở, mạng lưới thu mua hàng hóa để xuất khẩu. Các doanh nghiệpnày chỉ được xem xét cấp C/O khi mua trực tiếp hàng hóa từ thương nhân có đăngký kinh doanh mua bán hoặc có quyền phân phối hàng hóa đó để xuất khẩu.

2.Trường hợp các doanh nghiệp FDI đề nghị được cấp C/O cho một số mặt hàng mànhững doanh nghiệp này không được thực hiện quyền xuất khẩu (như nêu trong Giấychứng nhận đầu tư):

BộCông Thương đề nghị các tổ chức cấp C/O yêu cầu các doanh nghiệp này làm việcvới cơ quan có thẩm quyền liên quan để xem xét việc điều chỉnh lại nội dung củaGiấy chứng nhận đầu tư (nếu được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền cho phépsửa đổi). Chỉ sau khi việc sửa đổi Giấy chứng nhận đầu tư có hiệu lực (cho phépxuất khẩu mặt hàng tương ứng), các tổ chức cấp C/O mới xem xét việc cấp C/O chonhững lô hàng xuất khẩu từ sau thời điểm việc sửa đổi Giấy chứng nhận đầu tư cóhiệu lực.

Khicấp C/O, Bộ Công Thương yêu cầu các tổ chức cấp C/O kiểm tra kỹ Giấy chứng nhậnđầu tư và các giấy tờ, chứng từ có liên quan để đảm bảo việc cấp hoặc không cấpC/O là chính xác theo quy định hiện hành.

3.Các tổ chức cấp C/O rà soát lại Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp FDIđã xin cấp C/O tại các tổ chức, báo cáo lại Bộ Công Thương về những trường hợpđã cấp C/O không đúng quy định như đã nêu trên trước ngày 31/5/2011 để Bộ xemxét, có biện pháp xử lý đối với những doanh nghiệp liên quan.

4.Trong thời gian vừa qua, có hiện tượng một số doanh nghiệp FDI thực hiện saiquyền xuất khẩu, vi phạm Nghị định số 23/2007/NĐ-CP mà vẫn thông quan được hànghóa xuất khẩu. Bộ Công Thương xin thông báo và trân trọng đề nghị Tổng cục Hảiquan phối hợp xem xét và kiểm tra hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp FDIđể đảm bảo các doanh nghiệp này thực hiện đúng quyền xuất khẩu theo như quyđịnh của pháp luật hiện hành.

5.Các hiệp hội có liên quan, khi phát hiện doanh nghiệp FDI thực hiện sai quyềnxuất khẩu, vi phạm Nghị định số 23/2007/NĐ-CP đề nghị báo cáo Bộ Công Thươngđể xử lý theo quy định của pháp luật.

BộCông Thương xin thông báo và mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của quý cơquan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh, Trần Quốc Khánh;
- Vụ Kế hoạch, Vụ CSTM Đa Biên (để phối hợp);

- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên