BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4383/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp lương đối với người lao động làm việc ở công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa

Trả lời công văn số 193/2010/ĐTBH-TCngày 25/11/2010 của Công ty cổ phần điện tử Biên Hòa về việc xếp lương đối vớiông Nguyễn Quốc Tuấn để làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội, sau khi xem xét, Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Ngày 30/8/2010, Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội có công văn số 2983/LĐTBXH-LĐTL trả lời Công ty cổ phần Điện tửBiên Hòa về việc xếp lương đối với người lao động làm việc ở khu vực khácchuyển đến làm việc tại doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện theo qui định tạiThông tư số 19/2000/TT-BLĐTBXH ngày 7/8/2000 của Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội.

Tuy nhiên, trường hợp của ông NguyễnQuốc Tuấn, tháng 10/2007 ông Tuấn nghỉ việc và sau đó từ tháng 11/2007 đếntháng 11/2009 làm việc tại Công ty cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông (được xếplương theo thang lương, bảng lương do công ty tự xây dựng), cho nên khoảng thờigian nêu trên không được tính làm căn cứ nâng bậc lương, vì vậy việc xếp lươngchức danh chuyên viên, kỹ sư, kinh tế viên bậc 5/8, hệ số lương 3,58 đối vớiông Tuấn để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thấtnghiệp là hợp lý.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộitrả lời để Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa biết và thực hiện theo đúng quiđịnh của Nhà nước./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào