VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4383/VPCP-KTTH
V/v cấp tín dụng của LienVietPostbank đối với PTSC, PVOil, Vietsovpetro và người có liên quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại côngvăn số 3382/NHNN-TD ngày 20 tháng 05 năm 2014 về việc cấp tín dụng vượt giớihạn vốn tự có của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt đối với TổngCông ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Liên doanhViệt - Nga Vietsovpetro và người có liên quan để bổ sung vốn lưu động, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Ngân hàng Nhànước Việt Nam tại công văn nêu trên về việc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưuđiện Liên Việt được cấp tín dụng vượt các giới hạn vốn tự có đối với Tổng Côngty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro và người có liên quan để bổ sung vốn lưu động phục vụ sảnxuất kinh doanh.

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ cáctỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng của Ngân hàng thương mại cổphần Bưu điện Liên Việt và nhu cầu bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinhdoanh của các doanh nghiệp nêu trên xác định, phê duyệt cụ thể mức cấp tín dụngvượt giới hạn, bảo đảm việc sử dụng hạn mức tín dụng được cấp đúng mục đích;đồng thời chỉ đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt chịu tráchnhiệm hoàn toàn về việc thẩm định, đánh giá hiệu quả, cấp tín dụng và thu hồinợ đối với Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí, Tổng Công ty Dầu ViệtNam, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và người có liên quan theo quy định củapháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ngân hàng Nhànước Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng; các Vụ: TH, TKBT, KTN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng