VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4384/VPCP-QHQT
V/v đăng ký tiểu dự án thuộc dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện vùng GMS”

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Vănphòng Chính phủ nhận được văn bản số 942/UBND-KTTH ngày 14 tháng 5 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Kon Tum trình Thủ tướng Chính phủ về việc đăng ký tiểu dựán thuộc dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch phục vụ tăng trưởng toàn diệnvùng GMS” (Văn bản cũng đã được gửi các Bộ liên quan).

Theoquy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đềnghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cáccơ quan liên quan xem xét kiến nghị của UBND tỉnh Kon Tum, trình Thủ tướngChính phủ theo quy định./

Nơi nhận:
- Như trên;
-
UBND tỉnh Kon Tum;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).HN.14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng