TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4387/CT-TTHT
V/v: chi phí được trừ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2015

Kính gửi: Công ty CPThương Mại Hóc Môn
Địa chỉ: 53/1D Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn
Mã số thuế: 0302481483

Trả lời văn bản số 54/HTC- 2015 ngày 16/04/2015 của Công ty về chi phí được trừ, Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Khoản2.4 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC này 18/06/2014 hướng dẫn về thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN) quy định khoản chi không được trừ khi xác định thu nhậpchịu thuế:

Chi phí củadoanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (khôngcó hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu muahàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanhtoán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

- Mua hàng hóa là nông sản, hải sản, thủy sản của ngườisản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

- Mua đồdùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bánra;

- Mua hànghóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợpnêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng(100 triệu đồng/năm).

Bảng kê thumua hàng hóa, dịch vụ do người đại diệntheo pháp luật hoặc người được ủy quyềncủa doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác,trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê tính vàochi phí được trừ nêu trên không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùngtiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa,dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quanthuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặctương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khixác định thu nhập chịu thuế.”

Căn cứ Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế Thu nhập cánhân (TNCN) quy địnhkhấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác:

Các tổ chức, cánhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú khôngký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này)hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thunhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân”.

Trường hợp của Công ty có thuê cá nhân khôngkinh doanh (không ký hợp đồng lao động) để thực hiện một số công việc như dọn dẹpvệ sinh tại cơ sở giết mổ gia súc, chăm sóc công viên cây xanh của các dự án khudân cư hiện Công ty đang kinh doanh thì khi thanh toán tiền công cho người laođộng Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN theo quy định. Côngty lập bảng kê 01/TNDN (ban hành kèm Thông tư số 78/2014/TT-BTC ) kèm theo hợpđồng, chứng từ chiđể làm căn cứ tính vào chi phí được trừ khi xác định thunhập tính thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- P.Kiểm tra 4;
- Lưu: VT, TTHT
973 – 3710640/15 mt

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga