BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4387/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ cho người lao động

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Công ty Cổ phần Formach
(Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội)

Trả lời công vănsố 399/TCHC ngày 22/11/2010 của công ty Cổ phần Formach về việc hướng dẫn thựchiện chế độ cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiếnnhư sau:

Công ty cổ phầnFormach được chuyển đổi từ công ty Cơ khí lâm nghiệp (là công ty nhà nước) theoQuyết định số 595/QĐ /BNN-TCCB ngày 23/02/2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn mà vẫn tiếp tục áp dụng thang lương, bảng lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CPngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chếđộ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước và đăng ký với Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội địa phương thì thực hiện các chế độ đối với người lao động nhưsau:

1. Việc nâng ngạchđối với viên chức chuyên môn nghiệp vụ phải thực hiện theo quy định tại Thông tưsố 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/04/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộihướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụtrong doanh nghiệp nhà nước. Theo đó công ty phải xây dựng tiêu chuẩn viên chứcchuyên môn nghiệp vụ và tổ chức thi nâng ngạch đối với viên chức chuyên mônnghiệp vụ có đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước.

Việc nâng ngạchvà xếp lương đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ đạt kết quả thi nâng ngạchdo Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty quyết định theo phâncấp quản lý.

2. Việc xếp lươngđối với viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh viên chức quản lý công ty(gồm: Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng) do Hội đồng quản trị công ty quyếtđịnh theo hạng công ty được xếp.

Khi xếp hạng côngty phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày31/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạngvà xếp lương đối với thành viên chuyên trách hội đồng quản trị. Tổng giám đốc,Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, kế toán trưởng công ty nhà nước đểxếp hạng. Việc xếp hạng công ty do Hội đồng quản trị quyết định và đăng ký vớicơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương theo quy định của Nhà nướctrên cơ sở lựa chọn tiêu chuẩn phù hợp với ngành nghề được phép sản xuất kinhdoanh.

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội trả lời để công ty cổ phần Formach biết và thực hiện theođúng quy định của Nhà nước./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào