Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 4388/LĐTBXH-CSLĐVL NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2002
VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Kínhgửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương,

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật laođộng và Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao dộng về thoả ước laođộng tập thể, kể từ ngày 01/01/2003 Công văn số 1479/LĐTBXH ngày 22/4/1995 củaBộ Lao động - Thương binh và Xã hội hết hiệu lực thi hành.

Khi nhận được bản thoả ước lao động tập thể của doanh nghiệpgửi đến đăng ký, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không ban hành quyết địnhthừa nhận như hướng dẫn tại công văn nêu trên. Trong quá trình theo dõi và quảnlý nếu phát hiện trong thoả ước lao động tập thể có điều khoản trái với quyđịnh của pháp luật thì xử lý theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật lao động đãđược sửa đổi, bổ sung.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị phản ánhkịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu giải quyết.