BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4389/LĐTBXH-LĐTL
V/v Chế độ trợ cấp thôi việc đối với cán bộ, công chức

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Trả lời công văn số 3925/BNV-CCVCngày 10/11/2010 về việc giải quyết chế độ chính sách, Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 51 Luật Bảohiểm xã hội thì đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trởlên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấphơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật nàykhi nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên.

Như vậy, đối với người lao động bịsuy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ50 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi trở lên đối với nữ là đủ điều kiện hưởng lươnghưu nhưng ở mức thấp.

Đối với trường hợp cán bộ, côngchức, viên chức đang công tác nhưng do sức khỏe yếu không có đơn xin thôi việcnhưng giám định sức khỏe kết luận suy giảm khả năng lao động 61% trở lên thìviệc nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp thôi việcđược thực hiện theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 củaChính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộitrả lời để Bộ Nội vụ biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Chu Hoàng Anh