BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------

Số: 4389/TCHQ-TXNK

V/v: Ấn định thuế, tính phạt chậm nộp thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1152/HQĐNa-TXNK ngày 24/07/2012 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai phản ánh vướng mắc trong việc ấn định thuế, tính phạt chậm nộp đối với Công ty TNHH On Semiconductor Việt Nam; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp vướng mắc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai nêu tại công văn số 1152/HQĐNa-TXNK nêu trên, nếu chỉ so sánh, đối chiếu số liệu trên hai hệ thống sổ sách (sổ sách kế toán với hồ sơ thanh khoản) thì chưa đủ cơ sở xác định doanh nghiệp có hành vi vi phạm để xử lý theo đúng quy định. Do đó, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tiếp tục kiểm tra, xác minh, làm rõ sai phạm của doanh nghiệp, trên cơ sở đó xác định rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Vụ Pháp chế, Cục GSQL;
- Lưu: VT, TXNK(CST-4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng