ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 439/BC-BCĐ
V/v triển khai thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội;
- Các Sở, Ngành, Đoàn thể;

Thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (văn bản gửi kèm); Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 Thành phố đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã.

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, tăng cường đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

- Bám sát tình hình để phát hiện sớm, hành động nhanh, khẩn trương truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch triệt để và quyết liệt trong thời gian nhanh nhất.

- Tăng cường công tác truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, khuyến khích thực hiện khai báo y tế tự nguyện, cài đặt các ứng dụng truy vết, thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế), xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khu trang đúng quy định.

- Tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc cách ly tập trung các trường hợp nhập cảnh, người tiếp xúc gần và người tiếp xúc với người tiếp xúc gn ca bệnh COVID-19 trong thời gian 21 ngày (bao gm cả các trường hợp đã được hướng dẫn cách ly y tế 14 ngày trước đây).

2. Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô.

- Phân luồng người nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Nội Bài, vận chuyển người nhập cảnh về các khu cách ly tập trung của quân đội theo quy định của Bộ Y tế.

- Chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung của Quân đội tổ chức tiếp nhận cách ly người nhập cảnh và người tiếp xúc gần ca bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc cách ly tập trung 21 ngày.

2. Giao UBND các quận/huyện/thị xã có cơ sở cách ly tập trung của Thành phố.

- Chỉ đạo Ban quản lý cơ sở cách ly tập trung thực hiện tiếp nhận, vận chuyển, bàn giao các trường hp cách ly y tế theo quy định.

- Ban hành quyết định cách ly, hoàn thành cách ly y tế cho công dân khi đủ thời gian cách ly 21 ngày (bao gồm các trường hp đã được hướng dẫn cách ly y tế 14 ngày) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Giám sát y tế chặt chẽ người thực hiện cách ly y tế, người hoàn thành cách ly tập trung lưu trú trên địa bàn để kịp thời khoanh vùng, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát.

3. Giao Sở Y tế.

- Chỉ đạo tổ chức xét nghiệm ngay các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, viêm đường hô hấp trong cộng đồng.

- Tổ chức tập huấn lại cho các nhân viên y tế đảm bảo sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông tin, thông báo kết quả xét nghiệm Covid-19 kịp thời các trường hp nghi ngờ, các trường hp dương tính với Covid-19 đ các cơ quan liên quan có biện pháp xử lý, khoanh vùng, truy vết kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đng

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cách ly y tế tại các cơ sở cách ly trên địa bàn Thành phố.

4. Các Sở, Ngành, Đoàn thể và các đơn vị liên quan:

Căn cứ nhiệm vụ của Sở, Ngành mình phụ trách để quán triệt thực hiện nghiêm túc Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố yêu cầu Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan nghiêm túc trin khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:- Như trên;- BCĐ Quốc gia phòng chống dịch;
- Bộ Y t
ế;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Đ/c Ch
Xuân Dũng - PCT UBND TP Trưởng BCĐ PCD TP;
- UBND Thành phố;
- BCĐ Công tác PCD Covid-19 Thành phố;
- Văn phòng UBND Thành ph
;
- Lưu: VT, NVY.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Khắc Hiền
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ