BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 439/BXD-HĐXD
V/v góp ý kiến dự án thành lập Công ty TNHH Tilt Lift Việt Nam

 Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HồChí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1206/SKHĐT-ĐT ngày06/3/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiếncho dự án thành lập Công ty TNHH Tilt Lift Việt Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

1. Mục tiêu thành lập Công ty TNHH Tilt Lift Việt Nam 100%vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ phân tích, tính toán kết cấu cho các côngtrình xây dựng thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quyđịnh của Luật Đầu tư và Luật doanh nghiệp. Tuy nhiên, do đây là loại hình dịchvụ kinh doanh, vì vậy thời gian hoạt động chỉ nên giới hạn dưới 20 năm.

2. Căn cứ hồ sơ cho thấy chủ đầu tư là Công ty Tilt LiftEquipment Pty. Ltd được thành lập theo pháp luật Australia có chức năng hoạtđộng phù hợp với mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp xin thành lập tại ViệtNam. Các tài liệu pháp lý của Công ty đã được hợp pháp hoá lãnh sự, được dịchvà công chứng theo quy định.

3. Hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện,khi hoạt động xây dựng doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp vớicông việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do vậy, nếu đượccấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị gửi văn bản cho cơ quan nhà nước quản lýxây dựng tại địa phương được biết để theo dõi hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch vàĐầu tư tổng hợp báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minh xem xét việc cấp giấy chứngnhận đầu tư cho doanh nghiệp này theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT-3).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh