THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------------
V/v: triển khai thực hiện Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Ngày 04 tháng 3 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước. Để việc triển khai thực hiện Quyết định đạt kết quả tốt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước khẩn trương thực hiện một số việc sau đây:
1. Quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Kết luận số 78-KL/TW ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 và số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ, Chỉ thị số 1568/CT-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.
2. Căn cứ vào quy định tại Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tiến hành phân loại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc mình quản lý để xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp này giai đoạn 2011-2015, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 01 tháng 8 năm 2011. Có lộ trình thoái vốn nhà nước ở những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần, vốn góp.
3. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty 91 và việc triển khai thực hiện các phương án này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng