THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 439/TTg-QHQT
V/v sửa đổi Hiệp định tài trợ Dự án Quỹ Đầu tư phát triển địa phương vay vốn WB.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét kiến nghị của Ngân hàng Nhànước Việt Nam tại công văn số 1679/NHNN-HTQT ngày 04 tháng 03 năm 2010 về việcsửa đổi Hiệp định Tài trợ Dự án Quỹ Đầu tư phát triển địa phương vay vốn Ngânhàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoànthành 3 hoạt động thuộc Phụ lục 2, Mục 2(a), (b), và (c) của Hiệp định như kiếnnghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước ViệtNam tiến hành thủ tục sửa đổi Hiệp định nói trên với WB theo quy định hiện hành.

3. Bộ Tài chính cần có kế hoạchtriển khai các hoạt động trong thời gian gia hạn, bảo đảm các hoạt động triểnkhai theo đúng tiến độ, đạt mục tiêu đề ra./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để báo cáo);
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng