BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4390/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp hạng doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triểnĐô thị và Khu công nghiệp Sông Đà
(Địa chỉ: Tầng 1-2, tòa nhà CT1, KĐT Mỹ Đình-Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời công văn đề ngày 10/9/2010của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà về việcxếp hạng doanh nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:.

1. Theo quy định tại khoản 2 mục IVThông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-LĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối vớithành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc,Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước thì Công ty cổ phần Đầu tư pháttriển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà được vận dụng các quy định tại Thông tưnày để xếp hạng công ty và không phải thực hiện thủ tục đăng ký với liên Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hoặc trình cơ quan nhà nước quyếtđịnh hạng theo quy định của Thông tư này.

Tuy nhiên, Công ty cổ phần Đầu tưphát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà là công ty con thuộc Tập đoàn SôngĐà được chuyển đổi từ công ty nhà nước, để bảo đảm tương quan cân đối về tiềnlương trong nội bộ Tập đoàn thì có thể vận dụng xếp lương và phụ cấp lương theoTổng công ty, nếu công ty có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 , Điều 5 Nghịđịnh số 141/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ và điểm b, khoản 1.1.2, mụcIII Thông tư số 19/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2007 của Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội. Theo đó, căn cứ vào các quy định nêu trên Hội đồng quản trịcông ty gửi hồ sơ báo cáo với Tập đoàn Sông Đà và đăng ký với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội địa phương để thực hiện xếp lương và phụ cấp lương đốivới các chức danh quản lý gồm: thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổnggiám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng.

2. Việc chuyển xếp lương và quyếtđịnh xếp lương đối với viên chức quản lý công ty do Hội đồng quản trị Công tycổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà quyết định theo quyđịnh tại điểm b và điểm c, khoản 1.2, mục II Thông tư số 19/2007/TT-BLĐTBXH nêutrên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào