VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4391/VPCP-QHQT
V/v hợp tác với Cuba giai đoạn 2003 - 2004

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
- Bộ Y tế,
- Trung tâm Khoa học tự nhiên và CNQG

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 1943/BKHCN-HTQT ngày 22 tháng 8 năm 2003) về kế hoạch hợp tác khoa học, kỹ thuật với Cuba giai đoạn 2003 - 2004, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung kế hoạch hợp tác khoa học, kỹ thuật với Cuba giai đoạn 2003 - 2004 nêu tại công văn trên của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Đồng ý việc ta tiếp tục hỗ trợ Cuba vé máy bay quốc tế cho các chuyên gia bạn sang Việt Nam công tác.

3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Văn Phòng Chính Phủ và Trung tâm Khoa học tư nhiên và Công nghệ Quốc gia thống nhất về cơ chế cấp kinh phí cho việc thực hiện hợp tác khoa học, kỹ thuật với Cuba theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1096/CP-QHQT ngày 12 tháng 9 năm 2002 và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự