TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 43910/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Hicel Vina
(
Địa ch: Khu C, Lô CN8(CN2-1), Khu công nghiệp ThạchThất Quốc Oai, xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Nội; MST: 0106451789)

Trả lời công văn số 15/CV /2014-LDK ngày 15/6/2015 của Côngty TNHH Hicel Vina (sauđây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế TNCN, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CPngày 22/7/2013 của Chính phủ:

+ Tại Điều 10 quy định chung về khai thuế, tính thuế:

... Kỳ tính thuế năm của thuế thu nhậpdoanh nghiệp và thuế tài nguyên được tính theo năm dương lịch hoặc năm tàichính của người nộp thuế. Kỳ tính thuếnăm của các loại thuế khác năm dương lịch.”.

+ Tại Điều 16 quy định khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân:

1. Khai thuế, nộp thuế đi với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

a) Nguyên tắc khai thuế

a.2) Việc khai thuế theo tháng hoặc q được xác định một lần kể từ tháng đu tiên có phát sinh khu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:

- Tổ chức, cá nhân tr thu nhập phát sinh số thuế khấu trừtrong tháng của ít nht một loạitờ khai thuế thu nhậpcá nhân t 50 triệuđng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khaithuế giá trị gia tăng theo q.

- Tổ chức, cá nhân tr thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trênthì thực hiện khai thuế theo q.

Căn cứ quy định trên:

- Trường hợp Công ty thuộc diện kê khai thuế GTGT theo quý thì Công ty thựchiện kê khai thuế TNCN theo quý.

- Trường hp Công ty thuộcdiện kê khai thuế GTGT theo tháng thì việc khai thuế TNCN theotháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừthuế và được áp dụng cho cả năm. Nếu tháng đầu tiên có phát sinh khu trừ thuế của Công ty dưới 50 triệu đồng thì Công ty thực hiện kêkhai thuế TNCN theo quý và ổn định cho cả năm dương lịch. Hết năm dương lịch Côngty xác định kê khai thuế TNCN theoquy định tại Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Hicel Vina đượcbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn