BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4394/TCHQ-TXNK
V/v mã HS, thuế NK, thuế TTĐB đối với xe điện, xe điện lai sạc điện

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Ô Tô Á Châu.
(Đ/c: 6B, Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/03-2019/AA ngày 20/3/2019 của Công ty TNHH Ô Tô Á Châu (Công ty) liên quan đến kiến nghị về mã HS, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt của xe điện và xe điện lai sạc điện. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về định nghĩa của xe điện (EV), xe điện lai sạc điện (PHEV)

Đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Giao thông vận tải để được trả lời theo thẩm quyền.

2. Về mã HS và thuế suất Thuế nhập khẩu tương ứng.

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, nội dung công văn kiến nghị của Công ty không nêu cụ thể số lượng người có thể chở của từng dòng xe. Theo đó:

- Mã HS của xe điện (EV) có thể xem xét tại các nhóm sau:

+ Nhóm 87.02: “Xe có động cơ chở 10 người trở lên, kể cả lái xe”, phân nhóm 8702.40 “- Loại chỉ sử dụng động cơ điện để tạo động lực:”

+ Nhóm 87.03: “Ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả ô tô chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua”.

>> Xem thêm:  Phân tích vụ án hành chính khiếu kiện quyết định thu hồi đất trên thực tế ?

Phân nhóm 8703.10 “- Xe được thiết kế đặc biệt để đi trên tuyết; xe chơi gôn (golf car) và các loại xe tương tự:”

Phân nhóm 8703.80 “- Xe khác, loại chỉ sử dụng động cơ điện để tạo động lực:”

- Mã HS của Xe điện lai sạc điện (PHEV) có thể phân loại vào các nhóm sau:

+ Nhóm 87.02: “Xe có động cơ chở 10 người trở lên, kể cả lái xe”.

Phân nhóm 8702.20: “- Loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (diesel hoặc bán diesel) và động cơ điện để tạo động lực:”

Phân nhóm 8702.30: “- Loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện và động cơ điện để tạo động lực:”

Hoặc

+ Nhóm 87.03: “Ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả ô tô chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua”.

Phân nhóm 8703.10 “- Xe được thiết kế đặc biệt để đi trên tuyết; xe chơi gôn (golf car) và các loại xe tương tự:”

Phân nhóm 8703.60: “- Xe khác, loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện và động cơ điện để tạo động lực, có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoài.”

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?

Phân nhóm 8703.70: “- Xe khác, loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy do nén (diesel hoặc bán diesel) và động cơ điện để tạo động lực, có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoài:”

Mã số chi tiết căn cứ vào cấu tạo, công dụng và mô tả của hàng hóa nhập khẩu để xác định mã số cụ thể cho hàng hóa đó, từ đó xác định thuế suất thuế nhập khẩu tương ứng theo quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

3. Về Thuế tiêu thụ đặc biệt:

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 106/2016/QH13 sửa đổi Khoản 4 Mục I Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Điều 7 thì mức thuế suất của xe ô tô điện và xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp điện như sau:

đ) Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng

Bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại các điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều này.

g) Xe ô tô chạy bằng điện

- Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống

15

- Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ

10

- Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ

5

- Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng

10

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định trên đây để xác định mã HS, thuế suất Thuế nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Ô Tô Á Châu biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Bộ Tài chính (để theo dõi);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-Thủy (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

>> Xem thêm:  Thủ tục thu hồi đất nông nghiệp để làm khu công nghiệp ? Chính sách hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất ?