VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4395/VPCP-CN
Đính chính công văn số 1187/CP-CN ngày 1 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về Dự án điện BOT Phú Mỹ 3

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Tổng công ty Điện lực Việt Nam.Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Tại điểm 4 công văn số 1187/CP-CN ngày 1 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ ghi “Giao Ngân hàng Nhà nước phê duyệt hồ sơ vay vốn và cho phép Công ty BOT Phú Mỹ 3 được thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản dự án cho Bên cho vay nước ngoài thông qua một đại lý vận tải trong nước”.

Nay xin sửa là: “Giao Ngân hàng Nhà nước phê duyệt hồ sơ vay vốn và cho phép Công ty BOT Phú Mỹ 3 được thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản dự án cho Bên vay nước ngoài thông qua một đại lý bảo đảm trong nước”./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự