VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4395/VPCP-KTTH
V/v thủ tục hải quan, vận chuyển, bảo vệ vàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công an;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ nhận được côngvăn số 87/TTr-NHNN ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửiThủ tướng Chính phủ về việc thủ tục hải quan đối với vàng nhập khẩu của Ngân hàngNhà nước Việt Nam.

Căn cứ Quy chế làm việc của Chínhphủ ban hành kèm theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012, Vănphòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an xemxét, xử lý các kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn trên.Trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, BộCông an đề xuất biện pháp xử lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định (xin gửikèm theo bản chụp công văn số 87/TTr-NHNN trên đây của Ngân hàng Nhà nước ViệtNam)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Nguyễn Xuân Phúc;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Quang Thắng, các Vụ: TH, NC;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng