VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4396/V PCP-NC
V/v Thực hiện ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Để thực hiệný kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tạivăn bản số 885/UBTVQH13-PL ngày 01 tháng 6 năm 2015 về việc thực hiện quy định tại Khoản 8 Điều 74 của Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết số39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của BộChính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Th tướng Chính Phủ NguyễnTấn Dũng yêu cầu Bộ Nội vụ:

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩntrương chuẩn bị dự thảo các văn bản quy định các điều kiện, tiêu chuẩn, tiêuchí cụ thể trong việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giớihành chính phù hợp với chủ trương của BộChính trị và tình hình mới để thaythế cho các văn bản hiện hành, báo cáo Chínhphủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hộixem xét, quyết định.

2. Thông báo cho Ủy ban nhân dân cáctnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc Ủy banThường vụ Quốc hội tạm thời dừng việc xem xét, quyết định việc thành lập, gii thể, nhập, chia, điuchỉnh địa giới hành chínhdưới cấp tnh ở địa phương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- TTg CP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (đ b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, cáo vụ: TH, PL, TCCV, V.III, KTN, HC;
-
Lưu: VT, NC (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên