TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4397/CT-TTHT V/v chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2016

Kínhgửi: Viện Cơ Điện Nông Nghiệp và Công Nghệ Sau ThuHoạch

Trả lời văn thư số 16/16 ngày20/04/2016 của Quý Viện về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2a Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ:

“...

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứngdịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu đượctiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thutiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thutiền.

...”

Căn cứ Điểm a Khoản 7 Điều 3 Thông tưsố 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm bKhoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ) như sau:

“Người bán phải lập hóa đơn khi bánhàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyếnmại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi,trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùngnội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

...”

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

+ Tại Điều 9 quy định:

“Thuế suất 0%: áp dụng đối với hànghóa, dịch vụ xuất khẩu;

...

Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụcung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài ViệtNam;

...”

+ Tại Điều 11 quy định:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hànghóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

...”

Căn cứ các quy định nêu trên, trườnghợp của Quý Viện theo trình bày có thực hiện dịch vụ khảo sát hiện trạng sửdụng máy nông nghiệp tại Việt Nam; điều tra hiện trạng bảo quản cà phê tại tỉnhĐắc Lắc - Việt Nam cho 2 đối tác nước ngoài thì khi thu tiền trước hoặc dịch vụhoàn thành Viện lập hóa đơn xuất giao cho khách hàng áp dụng thuế suất thuếGTGT 10%.

Cục Thuế TP thông báo Viện biết để thựchiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tạivăn bản này.

Nơi nhận:- Như trên;

KT. CỤC TRƯỞNG