VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4397/VPCP - KTN
V/v thăm dò quặng vàng-antimon phía đông mỏ Tà Sỏi, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Công ty cổ phần ĐáQuý và Vàng Hà Nội (công văn số 90/CV-TCHC ngày 16 tháng 11 năm 2010), ý kiếncủa Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 354/BTNMT-ĐCKS ngày 15 tháng 2 năm2011) về việc thăm dò quặng vàng-antimon phía đông mỏ Tà Sỏi, huyện Quỳ Châu,tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc triển khaicông tác thăm dò quặng vàng, antimon tại phía Đông bản Tà Sỏi, xã Châu Hạnh,huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủtrì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét những vấn đề liên quanđến đề án thăm dò quặng vàng, antimon tại khu vực nêu trên để cấp phép thăm dòtheo quy định, đảm bảo khoanh định diện tích thăm dò khống chế hết thân khoáng,không chia cắt thành nhiều diện tích nhỏ lẻ, sử dụng hiệu quả, hợp lý tàinguyên và bảo vệ môi trường.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An lựachọn doanh nghiệp có kinh nghiệm, năng lực để làm chủ đầu tư thực hiện đề ánthăm dò quặng vàng, antimon tại khu vực nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cáccơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng cục ĐC & KS Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (14).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý