BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4398/BHXH-CSYT
V/v phân loại phẫu thuật, thủ thuật

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

Thời gian qua Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được ý kiến của BHXH một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về khó khăn, vướng mắc trong việc thanh toán tiền ngày giường bệnh sau phẫu thuật, thủ thuật tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) do chưa thống nhất việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật. Về vấn đề này, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Ngày 26/12/2014, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 50/2014/TT-BYT quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật, tại Khoản 2, Điều 6 có quy định:

- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2015;

- Các Quyết định số 1904/1998/QĐ-BYT ngày 10/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật và Quyết định số 2590/2004/QĐ-BYT ngày 30/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục phân loại thủ thuật được hưởng phụ cấp theo Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Như vậy, kể từ ngày 15/2/2015 trở đi việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT nêu trên và cơ quan BHXH thanh toán tiền ngày giường bệnh sau phẫu thuật, thủ thuật căn cứ vào phân loại phẫu thuật, thủ thuật quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT .

2. Đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam thực hiện kiểm tra, rà soát lại việc thanh toán tiền ngày giường bệnh sau phẫu thuật, thủ thuật tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT kể từ ngày 15/2/2015 đến nay, từ chối thanh toán và thu hồi về quỹ BHYT chi phí ngày giường bệnh đã thanh toán không đúng quy định do chưa thực hiện phân loại phẫu thuật, thủ thuật theo quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT báo cáo kết quả về BHXH Việt Nam trước ngày 15/12/2015./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: TCKT, KT, DVT, KTNB, TTTT;
- Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo