BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------
V/v: thông quan hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 2212/HQHCM-GSQL ngày 17/8/2011 và số 2235/HQHCM-GSQL ngày 18/8/2011 của đơn vị về vấn đề nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về thông quan đối với lô hàng nhập khẩu phải lấy mẫu để kiểm tra an toàn thực phẩm theo phương thức kiểm tra thông thường quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: khi chủ hàng nộp Giấy đăng ký kiểm tra và cơ quan kiểm tra đã lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng thì cơ quan hải quan ghi rõ trên tờ khai hải quan “Hàng chờ kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm” (bản lưu hải quan và bản lưu người khai hải quan) và giải quyết cho chủ hàng mang hàng về địa điểm tập kết ghi tại giấy đăng ký kiểm tra; khi chủ hàng nộp giấy chứng nhận kiểm tra an toàn thực phẩm thì cơ quan hải quan đóng dấu “Đã làm thủ tục hải quan” trên tờ khai hải quan.
2. Về Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10/8/2011 của Bộ Công Thương: căn cứ quy định về phạm vi điều chỉnh của Thông tư (tại khoản 1 Điều 1) thì Thông tư này chỉ áp dụng đối với sản phẩm điện, điện tử lưu thông trên thị trường Việt Nam (bao gồm hàng hóa sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu). Thông tư không điều chỉnh đối với hàng hóa nhập khẩu khi làm thủ tục nhập khẩu./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (P1).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh