BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4399b/LĐTBXH-LĐTL
V/v Quy chế trả lương, nâng ngạch lương, nâng bậc lương ở Bảo hiểm tiền gửi VN.

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2008

Kínhgửi: Thanh tra Chính phủ

Trả lời công văn số 2375/TTCP-CIVngày 06/11/2008 của Thanh tra Chính phủ về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động– Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính Nhà nước, tại Quyết định số 88/2001/QĐ-TTg ngày 05/6/2001 của Thủ tướngChính phủ quy định Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam được áp dụng chế độ tiền lươngnhư công ty nhà nước.

2. Theo quy định tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CPngày 14/12/2004 quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong công tynhà nước, Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xãhội hướng dẫn thi hành Nghị định số 206/2004/NĐ-CP thì Tổng Giám đốc, Giám đốccông ty nhà nước có trách nhiệm xây dựng quy chế trả lương để trả lương chongười lao động theo quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công bằng, minhbạch, khuyến khích người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, cónăng suất lao động cao, đóng góp nhiều cho công ty. Hội đồng quản trị (công tycó Hội đồng quản trị) thông qua quy chế trả lương. Khi công ty xây dựng quy chếtrả lương phải có sự tham gia của Ban chấp hành công đoàn công ty, đồng thờiphổ biến đến từng người lao động và đăng ký với đại diện chủ sở hữu trước khithực hiện. Theo đó, đề nghị Thanh tra Chính phủ căn cứ các văn bản trên và kếtquả thanh tra thực tế để kết luận về trình tự, thủ tục xây dựng quy chế trảlương tại Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam theo quy định.

3. Về trả lương đặc thù, theo Điều16 Quy chế trả lương ban hành kèm theo Quyết định số 601/QĐ-BHTG2 ngày11/11/2005 và đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 156/QĐ-BHTG2 ngày26/6/2006 của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam thì những lao động đảm nhiệm công việcđòi hỏi trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, có tác động tích cực đến sự pháttriển, góp phần tăng thu nhập, tăng năng suất lao động và hiệu quả chung của hệthống thì được xét hưởng hệ số điều chỉnh tiền lương đặc thù tối đa đến 2 lầnmức lương V2 theo hệ thống chức danh công việc và việc xét duyệt hệ số lương cụthể do hội đồng tiền lương quyết định theo định kỳ 6 tháng 1 lần. Quy định nàythuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam. Tuy nhiên, để xác định rõ đối tượng được hưởng, trong Quy chế quy định được cụ thể cácđiều kiện, tiêu chuẩn xét hưởng và công bố công khai danh sách những người đượchưởng thì sẽ phù hợp hơn.

4. Về nâng ngạch, nâng bậc lương,thực hiện theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, cácThông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/04/1998 và số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày30/5/2003, số 18/2008/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2008 của Bộ Lao động – Thương binhvà Xã hội, trong đó:

a) Về nâng ngạch lương, căn cứ vàotiêu chuẩn gốc, công ty có trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệpvụ, trong đó quy định cụ thể chức trách, hiểu biết, làm được và yêu cầu trìnhđộ (bằng cấp) đối với từng chức danh nghề đầy đủ làm cơ sở thi nâng ngạch, sắpxếp lại lao động, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức.Trong đó, những người đã được tuyển dụng nhưng chưa đủ tiêu chuẩn của ngạchchức danh đang xếp thì công ty tổ chức sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng để người laođộng có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu công việc.

b) Về nâng bậc lương, căn cứ đểnâng bậc lương đối với lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh là tiêu chuẩncấp bậc kỹ thuật ứng với công việc đảm nhận, đối với viên chức chuyên môn,nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ là tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và thâm niênlàm việc. Điều kiện xét để nâng bậc lương hàng năm là:

- Thường xuyên hoàn thành công việcđược giao về số lượng, chất lượng theo hợp đồng lao động đã ký kết.

- Không cho thời gian thi hành kỷluật lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và nội quy lao động của côngty;

- Đối với viên chức chuyên môn,nghiệp vụ, nhân viên thừa hành, phục vụ có thời gian giữ bậc lương hiện hưởngít nhất 24 tháng đối với ngạch có hệ số lương khởi điểm thấp hơn 2,34; ít nhất36 tháng đối với ngạch có hệ số từ 2,34 trở lên. Đối với công nhân trực tiếpsản xuất, kinh doanh là kết quả thi nâng bậc theo tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật.

c) Công ty có trách nhiệm căn cứquy định tại các bản nêu trên, xây dựng quy chế nâng ngạch, nâng bậc lương cụthể để áp dụng trong công ty.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động– Thương binh và Xã hội, đề nghị Thanh tra Chính phủ căn cứ các văn bản trên vàkết quả thanh tra thực tế tại Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam để xem xét, quyếtđịnh./.

Nơi nhận:
- Như trên
- TT Huỳnh Thị Nhân,
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân