BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 439TCT/DNK
V/v: xác định chi phí hợp lý đối với khoản chi trả lãi tiền vay

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2005

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc

Trả lời công văn số 12/CT-TTHT ngày05/01/2005 của Cục thuế tỉnh Đắc Lắc về việc xác định chi phí hợp lý đối vớichi phí trả lãi tiền vay ngân hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 8, Mục IIIvà điểm 4, Mục IV, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì:

- Khoản chi phí trả lãi vay ngânhàng được tính vào chi phí để tính thu nhập chịu thuế TNDN là số tiền phải trảtheo Hợp đồng vay và thông báo của của ngân hàng về số lãi tiền vay phải trảtrong kỳ.

- Doanh nghiệp không được tríchtrước số lãi vay phải trả 03 năm (2005 - 2007) để tính vào chi phí khi xác địnhthu nhập chịu thuế TNDN năm 2004.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Đắc Lắc biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến