BỘ XÂY DỰNG

-----------------

Số: 44/BXD-KTQH

V/v: triển khai thực hiện dự án Khu đô thị Hồng Thái, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: 03 Công ty cổ phần

(Sông Đà 9.06, Đầu tư phát triển Sông Đà và Bất động sản VINALINES)

Phúc đáp công văn số 261CV/SĐ9.06-VNL-ĐTSĐ ngày 29/4/2010 của 03 Công ty cổ phần (Sông Đà 9.06, Đầu tư phát triển Sông Đà và Bất động sản VINALINES) đề nghị có ý kiến về việc triển khai dự án Khu đô thị Hồng Thái, huyện Đan Phương, thành phố Hà Nội; Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án Khu đô thị Hồng Thái có vị trí giáp phía Tây tuyến đường Vành đai IV (dự kiến), nằm trên địa bàn xã Thượng Mỗ, Tân Hội, Đan Phượng, Hạ Mỗ tiếp giáp khu vực phía Bắc và phía Đông của Thị trấn Phùng- huyện lỵ của huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đang nghiên cứu, dọc tuyến phía Tây của vành đai 4 là khu vực hành lang xanh. Do vậy, khu đô thị Hồng Thái cần nghiên cứu phát triển dọc kênh Đan Hoài kết hợp với quy hoạch chi tiết Thị trấn Phùng theo hướng tăng cường diện tích cây xanh, mặt nước, giảm quy mô, giảm mật độ và không xây dựng cao tầng. Giới hạn nghiên cứu của khu đô thị Hồng Thái phải phù hợp với quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết sau này, không phát triển mở rộng về phía Vành đai 4 nhằm đảm bảo hành lang xanh chạy dọc phía Tây Vành đai 4 đoạn qua huyện Đan Phượng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Quý Công ty biết, làm việc với các cơ quan liên quan để được hướng dẫn triển khai các bước tiếp theo, tuân thủ quy định hiện hành của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND TP. Hà Nội;

- Sở QHKT Hà Nội;

- UBND huyện Đan Phượng;

- Lưu VP, Vụ KTQH.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KTQH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đã ký

Vương Anh Dũng