BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 44/BXD-KTXD
V/v: Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư vàphát triển bưu điện Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 55/KHKD-HADIC ngày 5/3/2010của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và phát triển bưu điện Hà Nội về chi phí lậpbáo cáo kinh tế - kỹ thuật. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 29/9/2009 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 957/QĐ-BXD công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựngcông trình. Theo đó chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật được xác định bằngtỷ lệ % (tại bảng số 3 Quyết định số 957/QĐ-BXD ) nhân với chi phí xây dựng vàchi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán của báo cáo kinhtế - kỹ thuật được duyệt. Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật nêu trên chưabao gồm chi phí khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế.

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và phát triển bưu điện Hà Nộicăn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh