BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/BXD-KTXD
V/v: áp dụng định mức vận chuyển và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Ban quản lý dự án Giao thông II

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 179/BQL-KTNV ngày 21/11/2011của Ban quản lý dự án Giao thông II – Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – VũngTàu về việc áp dụng định mức vận chuyển và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. BộXây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình thì chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng đượccông bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình. Đối với công tác vận chuyển vật liệu đá, cát như nêu tại văn bản số179/BQL-KTNV trường hợp áp dụng, vận dụng định mức được công bố không phù hợpthì chủ đầu tư tổ chức xây dựng định mức mới như hướng dẫn tại Thông tư số04/2010/TT-BXD.

2. Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo tiến độ thỏathuận trong hợp đồng. Trường hợp chậm tiến độ so với tiến độ theo hợp đồng dolỗi của nhà thầu, ngoài việc thanh toán theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng thìnhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường do chậm tiến độ theo thỏa thuận của hợpđồng. Trường hợp chậm tiến độ do khách quan, không do lỗi nhà thầu thì hai bênxem xét điều chỉnh tiến độ phù hợp với thực tế làm cơ sở cho việc điều chỉnhgiá và thanh toán hợp đồng.

Ban quản lý dự án Giao thông II căn cứ ý kiến nêu trên đểthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh