BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 44/BXD-KTXD
V/v: Cắm mốc giới quy hoạch ngoài thực địa.

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 729/SXD-KTTH ngày 17/11/2009của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn về cắm mốc giới quy hoạch ngoài thực địa. Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Định mức công tác cắm mốc giới quy hoạch được Bộ Xây dựngcông bố tại văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007.

Đối với công tác cắm mốc giới quy hoạch ngoài thực địa trướcthời điểm Bộ Xây dựng công bố định mức, chi phí được xác định bằng cách lập dựtoán trên cơ sở yêu cầu nội dung công việc thực hiện (xác định vị trí, đào đất,đổ bê tông...), đơn giá xây dựng của địa phương và các chế độ chính sách củaNhà nước để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp công tác cắm mốc giới quy hoạch ngoài thực địanhư Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn nêu tại văn bản số 729/SXD-KTTH Bộ Xây dựng chấpthuận để Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn áp dụng định mức công tác cắm mốc giới quyhoạch tại văn bản số 1779/BXD-VP; đơn giá vật liệu, nhân công, máy thi công ápdụng theo quy định tại thời điểm thực hiện.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn căn cứ ý kiến nêu trên để thựchiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn