BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 44/BXD-KTXD
V/v: Chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần Vật tư vận tải ximăng

Trả lời văn bản số 217/VTVT-ĐTPT ngày 17/2/2009 của Công tycổ phần Vật tư vận tải xi măng về chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng côngtrình, sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo qui định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trìnhthì người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án trước khiphê duyệt. Thiết kế cơ sở phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền vềxây dựng tổ chức thẩm định khi phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. Lệphí thẩm định dự án đầu tư, thiết kế thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.Người quyết định đầu tư quyết định việc tổ chức thẩm định tổng mức đầu tư hoặccó thể thuê các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thẩmtra. Chi phí thẩm tra được xác định bằng cách lập dự toán chi phí và tính vàochi phí khác trong tổng mức đầu tư.

Công ty cổ phần Vật tư vận tải xi măng căn cứ ý kiến nêutrên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh