BỘ XÂY DỰNG
--------------------
V/v: xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng thi công gói thầu xây lắp B2 - Cầu Bản Xá.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1
Trả lời công văn số 0267/TCT-KHTT ngày 24/3/2011 của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Bộ Giao thông vận tải về việc xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng thi công gói thầu xây lắp B2 – Cầu bản Xá thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường Mường Lay – Nậm Bùn (giai đoạn 1), Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Theo quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì giá hợp đồng theo giá điều chỉnh tại thời điểm ký kết hợp đồng chỉ là tạm tính, việc thanh toán hợp đồng đối với hợp đồng theo giá điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở khối lượng các công việc thực tế hoàn thành được nghiệm thu trong giai đoạn thanh toán và đơn giá đã điều chỉnh theo quy định của hợp đồng. Trường hợp đến giai đoạn thanh toán chưa đủ điều kiện điều chỉnh đơn giá thì sử dụng đơn giá tạm tính khi ký kết hợp đồng để tạm thanh toán và điều chỉnh giá trị thanh toán khi có đơn giá điều chỉnh theo đúng quy định của hợp đồng.
2. Bên giao thầu phải thanh toán đầy đủ 100% giá trị của từng lần thanh toán cho bên nhận thầu sau khi giảm trừ tiền tạm ứng, tiền bảo hành công trình theo thoả thuận trong hợp đồng, trừ trường hợp các bên có quy định khác. Vì vậy, nếu các bên chưa có quy định mức cho từng lần thanh toán trong hợp đồng thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết hoặc phải tiến hành thoả thuận thống nhất để áp dụng.
3. Việc chủ đầu tư yêu cầu lập điều chỉnh dự toán trúng thầu theo khối lượng biện pháp tổ chức thi công thực tế, giá nguyên vật liệu thực tế để thanh toán là không phù hợp với quy định hiện hành (chỉ là điều chỉnh các đơn giá để thanh toán theo đúng quy định đã thoả thuận trong hợp đồng).
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 phối hợp với chủ đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BQL các dự án trọng điểm tỉnh Điện Biên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
(Đã ký)
Phạm Văn Khánh