CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/CP-QHQT
V/v gia hạn Hiệp định tín dụng
Dự án vay vốn WB

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng Công ty điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng nhà nước Việt Nam tại công văn số 1460/NHNN-QHQT2 ngày 26 tháng 12 năm 2002 về việc gia hạn Hiệp định tín dụng của Dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý gia hạn lần cuối đến 31 tháng 12 năm 2004 Hiệp định tín dụng phát triển của Dự án “ Truyền tải, phân phối và khắc phục hậu quả thiên tai” vay vốn WB (Hiệp định tín dụng số 3034-VN).

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao đổi thống nhất với WB và chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục pháp lý cho việc gia hạn Hiệp định tín dụng số 3034-VN./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng