TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 44/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan Đồng Nai

Tiếp theo công văn số 965/GSQL-TH ngày 19/12/2012và 961/GSQL-TH ngày 18/12/2012 về việc xác minh một số C/O mẫu D do Indonesiaphát hành do chữ ký tại ô số 12 C/O không có trong danh sách mẫu dấu, chữ kýlưu tại Tổng cục Hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Trong khi chờ kết quả xác minh, Tổng cục Hải quannhận được bản cập nhật danh sách mẫu dấu, chữ ký cán bộ có thẩm quyền cấp C/Omẫu D của Indonesia và đã thông báo tới Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạicông văn số 248/TCHQ-GSQL ngày 14/01/2013. Trong danh sách này có mẫu chữ kýcủa Ông (bà)Suganda, Effendi Manurung. Do đó, đề nghị đơn vị tiến hànhkiểm tra, đối chiếu và xử lý theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vịbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần bao bì Biên Hòa (để biết);
(Đ/c: Đường 7, KCN Biên Hòa, Đồng Nai)
- Công ty Ojitex Việt Nam (để biết);
(Đ/c: Số 12, Đường 9 A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn