BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v Trợ cấp thôi việc

Hà Nội ngày 07 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

Công ty Tư vấn xây dựng đường thuỷ
Địa chỉ: 29/57 Phố Khương Hạ, P. Khương đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Trả lời công văn số 249/TCHC ngày 30/12/2002 của quí Công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành thì:

- Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 36, Điều 37, Điều 38 hoặc khoản 1 Điều 41 của Bộ Luật Lao động, người lao động được trợ cấp thôi việc theo quy định tại khoản 1 Điều 42 của Bộ Luật Lao động. Riêng trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định tại khoản 2 Điều 41 và trường hợp đồng theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 85 của Bộ Luật Lao động, người lao động không được trợ cấp thôi việc.

- Đối với người lao động nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng không phải là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, nên không bắt buộc doanh nghiệp phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại khoản 1 Điều 42 của Bộ Luật Lao động./.

TL BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng