NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 44/NHNN-TCKT
V/v Hướng dẫn hạch toán tiền lãi đầu tư nhận được trước khi mua

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Các Tổ chức tín dụng

Tiếp theo Công văn số 4964/NHNN-KTTC ngày 02/6/2008 của Ngân hàng Nhà nước về hướng dẫn hạch toán cổ tứcbằng cổ phiếu, được thưởng bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu theo quyền mua của cổđông hiện hữu, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hạch toán kế toán số lãi tiền lãiđầu tư nhận được trước khi Tổ chức tín dụng (TCTD) mua cổ phiếu như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 03thuộc nội dung hạch toán kế toán trên tài khoản Loại 7 - Thu nhập của Hệ thốngtài khoản kế toán các tổ chức tín dụng (ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNNvà các quyết định sửa đổi, bổ sung có liên quan), trường hợp TCTD nhận đượctiền lãi đầu tư cổ phiếu, TCTD hạch toán:

1. Đối với khoản tiền lãi đầu tưnhận được từ khoản đầu tư cổ phiếu trong thời gian nắm giữ (phần tiền lãi củacác kỳ mà TCTD mua lại khoản đầu tư): Kế toán ghi nhận vào thu nhập phát sinhtrong kỳ;

2. Đối với các khoản lãi đầu tưnhận được từ các khoản lãi dồn tích trước thời điểm TCTD mua lại cổ phiếu (nếuTCTD có đủ thông tin và cơ sở đáng tin cậy chứng minh về khoản lãi cho giaiđoạn trước khi mua): Kế toán ghi giảm giá trị khoản đầu tư cổ phiếu đó (khôngghi tăng thu nhập).

Trên đây là hướng dẫn của Ngânhàng Nhà nước về việc hạch toán số lãi đầu tư nhận được trong kỳ từ đầu tư,kinh doanh cổ phiếu. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị TCTDphản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tài chính - Kế toán) để xử lý./.

Nơi nhận:
- Như trên; Cty AISC (thay trả lời);
- Vụ Các Ngân hàng (để biết)
- Thanh tra NHNN
- Lưu VP, TCKT2.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương