BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/QLCL-CL2

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Ông Tin Aung Win
Trưởng phòng Bảo vệ thực vật, Cục Nông nghiệp
Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi Myanmar

Trả lời công thư ngày 10/12/2013của Ông liên quan đến gửi hồ sơ bổ sung đăng ký xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốcthực vật của Myanmar vào Việt Nam theo Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT Cục Quảnlý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) có ý kiến như sau:

Trên cơ sở kết quả thẩm tra hồ sơbổ sung của Myanmar, nhằm tạo thuận lợi cho thương mại giữa hai nước và được sựđồng ý của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, NAFIQAD gia hạncông nhận tạm thời Myanmar vào danh sách các nước được xuất khẩu hàng hóa cónguồn gốc thực vật vào Việt Nam đến hết ngày 31/3/2014. Danh sách các quốc giađược xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật dùng làm thực phẩm vào Việt Namđược đăng tải trên Website của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sảntheo địa chỉ:

Tiếng Việt:http://www.nafiqad.gov.vn/nhap.khau

Tiếng Anh:http://www.nafiqad.gov.vn/a-news-events/lists-of-foreign-establishments-approved-for-export-to-vietnam/

Đề nghị Cơ quan thẩm quyền củaMyanmar có văn bản chính thức cung cấp bổ sung thông tin như sau:

1. Quy trình kiểm soát tồn dư hóachất, kim loại nặng, ô nhiễm vi sinh đối với thực phẩm nguồn gốc thực vật xuấtkhẩu sang Việt Nam

2. Làm rõ các chỉ tiêu đã phát hiệnvà mức dư lượng của chúng trên từng loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật trongtriển khai chương trình giám sát.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam;
- Cục BVTV;
- Lưu: VT, CL2.

PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
Phùng Hữu Hào