BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.
Trả lời công văn số 1488/HQBN-NV ngày 03/12/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh báo cáo vướng mắc thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Thông tư 128), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1/ Về việc khai hải quan:
Việc "khai mức thuế trước khi giảm, tỷ lệ phần trăm số thuế được giảm và/hoặc mức thuế ưu đãi đặc biệt và văn bản quy định" theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Thông tư 128: Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn người khai hải quan trên ô số 32 - chứng từ đi kèm trên tờ khai hải quan.
2/ Về lấy mẫu, lưu mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:
a) Các trường hợp lấy mẫu:
Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 128, theo đó, việc lấy mẫu không áp dụng đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, gia công; sản phẩm sản xuất, gia công xuất khẩu;
b) Việc sử dụng Thông báo kết quả phân loại
Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 28 Thông tư 128 để thực hiện.

>> Xem thêm:  Mua đất thuộc quy hoạch, nằm trong hành lang an toàn đường sắt đô thị khi thu hồi có được bồi thường ?

3/ Về thời hạn nộp thuế:
a) Về tính chậm nộp tiền thuế GTGT khi tái xuất nguyên liệu, vật tư nhập khẩu SXXK: Theo quy định tại điểm c.2 khoản 1 Điều 20 Thông tư 128 được hiểu nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu khi tái xuất nguyên liệu, vật tư phải tính chậm nộp đối với các khoản tiền thuế phải nộp theo quy định, kể từ ngày đăng ký tờ khai ban đầu đến ngày thực tái xuất.
b) Ngày thực tái xuất là ngày cơ quan hải quan xác nhận thông quan trên tờ khai hải quan.
4/ Về nhập dữ liệu trên hệ thống
Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang hoàn chỉnh hệ thống quản lý rủi ro, trong đó có việc cập nhật các thông tin về cơ sở sản xuất của doanh nghiệp để áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày. Trước mắt, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận, lưu giữ văn bản cam kết cơ sở sản xuất của doanh nghiệp để cập nhật bổ sung khi hệ thống đưa vào vận hành.
Địa điểm làm thủ tục hải quan TNTX, TXTN đã được quy định tại Điều 13, Điều 14 Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ. Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh và sẽ có văn bản trao đổi với Bộ Công Thương. Trước mắt, đối với hàng hóa TNTX, TXTN của DNCX hoặc của thương nhân Việt Nam gia công cho thương nhân nước ngoài và ngược lại, địa điểm làm thủ tục hải quan thực hiện tại Chi cục hải quan quản lý DNCX theo hướng dẫn tại Điều 49 Thông tư 128 hoặc nơi thương nhân thông báo hợp đồng gia công theo hướng dẫn tại Thông tư 117/2011/TT-BTC .
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK: Để thực hiện;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Sử dụng đất ổn định từ năm 1990 đến nay nhưng không có GCNQSĐ có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi không?