BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 44/TCT-CS
V/v hoá chất sử dụng trong công nghiệp dệt và sản xuất đồ gỗ

Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 6000/CT-KTT3 ngày 13/8/2008 của Cục thuếtỉnh Bình Dương về hoá chất sử dụng trong công nghiệp dệt và sản xuất đồ gỗ,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo công văn số 9838/BCT-CNNg ngày 15/10/2008 của Bộ Côngthương về việc trả lời hoá chất chuyên dụng thì Danh mục hoá chất đính kèm Côngvăn số 6000/CT-KTT3 nêu trên "được sử dụng không chỉ cho ngành dệt, ngànhgỗ mà còn được sử dụng cho nhiều ngành công nghiệp khác. Trong các văn bản, tàiliệu không tìm thấy định nghĩa về hoá chất chuyên dụng, nên không có cơ sở đểtrả lời 29 loại hoá chất" gửi kèm theo công văn số 6000/CT-KTT3 "thuộc nhóm hoá chất chuyên dụng"

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì không có cơ sở để khẳngđịnh 29 loại hoá chất nêu trên là hoá chất chuyên dụng. Vì vậy, hoạt động sảnxuất các loại hoá chất nêu trên của Công ty Wolsung Vina không thuộc ngànhnghề, lĩnh vực ưu đãi theo Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương