BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 440/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố hàng năm.

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 9956/SXD-QLKTXD ngày 18/12/2012của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thời điểm áp dụng suất vốn đầutư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trong phần thuyết minh và hướng dẫn sử dụng của các tậpsuất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố hàng năm đều có thuyết minh rõ thời điểmtính toán suất vốn đầu tư. Ví dụ: thời điểm tính toán suất vốn đầu tư xây dựngcông trình công bố cho năm 2011 là quý IV/2011 (các chi phí được tính toán theomặt bằng giá quý IV/2011).

2. Khi sử dụng suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố phảicăn cứ vào thời điểm tính toán suất vốn đầu tư nêu tại phần thuyết minh vàhướng dẫn sử dụng (thường là quý IV của năm công bố) để quy đổi các chi phí vềcác thời điểm cần áp dụng cho phù hợp.

Trên đây là hướng dẫn sử dụng các tập suất vốn đầu tư do BộXây dựng công bố, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến trên để hướng dẫncác địa phương trên địa bàn thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn