BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 440/TCHQ-GSQL
V/v kiểm định xe ô tô chữa cháy nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10/BCA-C66 ngày 04/01/2016 của Bộ Công an trả lời công văn số 11222/TCHQ-GSQL ngày 26/11/2015 của Tổng cục Hải quan liên quan đến việc kiểm định xe ô tô chữa cháy nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

Căn cứ quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ, Thông tư s 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 và Thông tư số 55/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Luật phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ, Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 và công văn số 10/BCA-C66 của Bộ Công an, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thông quan xe ô tô chữa cháy nhập khẩu như sau:

1. Xe ô tô chữa cháy nhập khẩu thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan, do đó khi làm thủ tục nhập khẩu doanh nghiệp phải đăng ký kiểm tra chất lượng với cơ quan chức năng kiểm tra theo quy định, khi doanh nghiệp nộp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (theo mẫu tại Phụ lục IV Thông tư số 55/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải) thì cơ quan hải quan hoàn thành việc thông quan hàng hóa.

2. Ngoài kiểm tra chất lượng nêu trên, trước khi đưa vào sử dụng trongcông tác phòng cháy và chữa cháy, xe ô tô chữa cháy còn thuộc đối tượng phải kiểm định để cấp Giấy chứng nhận kiểm định theo mẫu số PC19 Thông tư số 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Bộ Công an, Bộ GTVT (để phối hợp);
- Các
đ/v: PC, QLRR, ĐTCBL, KTSTQ, TT;
- Lưu: VT, GSQL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh