BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 440/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhập khẩu miễn thuế ngoài định lượng 01 xe ôtô của ĐSQ Belarus

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao
(Địa chỉ: Số 06 Chu Văn An - Hà Nội)

Phúc đáp công văn số 17/LT-ƯĐMTngày 08/01/2013 của Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao về việc nêu tại tríchyếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Phụ lục 1 banhành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007của liên Bộ Công Thương - Tài chính - Ngoại giao thì định lượng xe ôtô được tạmnhập khẩu miễn thuế đối với cơ quan 5 người trở xuống là 03 chiếc; thêm 3 ngườiđược tạm nhập khẩu miễn thuế thêm 01 chiếc. Tuy nhiên, theo thông báo của CụcLễ tân Nhà nước tại công văn số 17/LT-ƯĐMT và trình bày của Đại sứ quán Belarustại Hà Nội tại công hàm số 1659/1 ngày 26/12/2012, hiện biên chế của Đại sứquán là 06 người.

Do vậy, căn cứ quy định tại điểm 3,mục II Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG thì lý do của Đại sứ quánlà tăng thêm 01 người, đề nghị được tạm nhập khẩu ngoài tiêu chuẩn định lượng01 xe là chưa hợp lý. Để tránh tạo tiền lệ giải quyết đối với các trường hợptương tự cũng như đảm bảo sự công bằng giữa các cơ quan đại diện ngoại giao, cơquan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam đượchưởng quyền ưu đãi, miễn trừ, quan điểm của Tổng cục Hải quan là không giảiquyết để Đại sứ quán Belarus tại Hà Nội được tạm nhập khẩu miễn thuế ngoài tiêuchuẩn định lượng quy định 01 chiếc xe ôtô hiệu Nissan X-Trail 2,5 nêu trên.

Tuy nhiên, hiện chiếc xe đã đượcchuyển về cảng Hải Phòng. Do vậy, để tránh chi phí lưu kho bãi, Tổng cục Hảiquan nhất trí để Đại sứ quán Belarus tại Hà Nội được tạm nhận xe về tự bảo quảnvới điều kiện:

- Nơi bảo quản chiếc xe ôtô nêutrên phải đáp ứng điều kiện quản lý của cơ quan Hải quan;

- Đại sứ quán có trách nhiệm bảoquản nguyên trạng chiếc xe ôtô và thực hiện đúng các quy định sau này của cơquan Hải quan, kể cả việc phải tái xuất chiếc xe và xử lý vi phạm theo phápluật Việt Nam (nếu có).

Đại sứ quán chỉ được tạm nhập khẩuchiếc xe ôtô nêu trên để sử dụng khi Đại sứ quán thanh lý một trong số xe đangsử dụng hoặc Đại sứ quán tăng biên chế cán bộ, nhân viên theo số lượng quy địnhtại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG .

Tổng cục Hải quan phúc đáp nội dungtrên để Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- ĐSQ Belarus tại HN (thay phúc đáp số 1659/1 ngày 26/12/2012);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái